"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนสิงหาคม 2556

งานดูแลผู้สูงอายุ
 1. ขอความร่วมมือ จนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่รับผิดชอบงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลงานดูแลผู้สูงอายุ อีกครั้งเพื่อรับแรงกิ้ง รอบที่ 2/2556 จาก สสจ.ศก.ในวันที่ 13 ส.ค. 2556 นี้                 
# แบบรง.มาตรฐานผสอ.พึงประสงค์-แบบรง. 7 โรค-รง.ตามตัวชี้วัด2/2556                   
# เกณฑ์ประเมินตนเองรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ เขต 7                 
# แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน(Barthel   ADL  index)
                 
# แบบสรุปข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(Activities  of  Daily  Living :ADL) สำหรับExcel97-2003 , Excel2007-2010หมายเหตุ...ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ...จ้งยกเลิกรายงานในปีงบประมาณ 2556...
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ปี 2556

                 
KPI-RANKING 2/2556

*** สรุป KPI ranking 56
*** เอกสารranking งานผู้สูงอายุ&ผู้พิการ2556
*** khukhan-dbpop20130717

*** Khukhan Pyramid From Dbpop20130717    
*** เอกสารการดำเนินงานผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2557 จาก สสจ.ศก.

งานไอทีพัฒนา

 1. เนื่องจากการทำข้อมูลสารสนเทศ มีข้อผิดพลาดในการกำหนดจุดหมู่บ้าน และสถานที่สำคัญต่างๆ จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
    ๑. หมู่บ้าน รหัส หมู่บ้านที่ รับผิดชอบ
    ๒. ลงพิกัดใหม่ โดยใช้ แผนที่ google map
     สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.แจ้งผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดดำเนินการ กรอกรายงานส่งผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เพื่อรวบรวมส่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯ ภายใน 30 กรกฎาคม 2556 ที่อีเมล์ weerawut.p@moph.mail.go.th ต่อไป ครับ

>>> รพ.สต.หนองลุง และ CMUห้วยเหนือ ยังไม่พบดำเนินการ 
2. ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ กรอกรายงานทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ปี 2555-2556 ของ รพ.สต.ของท่านที่ยังคงใช้งานได้ดี แจ้งให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 20 ส.ค. 2556 ให้จงได้
(หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่

3. ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
*** มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
       โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
>> รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
     ***สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
>> รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2556
     ***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
       
1. นายฤทธาธร  ดอกพอง
        2. นายรณรงค์  ยกพล


 >> รอบที่ 3
ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ....ไม่มี.......
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร..ไม่มี...ท่าน คือ....-......
4. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รับแจ้งจากคุณนิทัศน์(ช่างเทคนิค CATศรีสะเกษ) ว่า วันนี้ทีมงานช่างฯเริ่มลงพื้นที่ขุขันธ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2556 นี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้คุณนิทัศน์แจ้งว่า ขณะนี้ ติดไปซ่อมระบบที่ยางชุมน้อย  คาดว่า ทีมงานช่างฯจะออกเชื่อมต่อสัญญานอินเตอร์เนตความเร็วสูงให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่ลากสายเข้าไปแล้วได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2556 นี้    โดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%
  >>> มีข้อสงสัยโทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ คุณคำรณ กสท.ศรีสะเกษ โทร.081-2380121 หรือ คุณนิทัศน์(ช่างเทคนิค) โทร.081-2380122